Svojpomocné skupiny sú skupiny osôb zamerané na doliečovanie a rehabilitáciu ľudí s podobným osudom.  Hnacou silou svojpomoci je uvedomenie si, že človek potrebuje iných, rovnako postihnutých práve tak, ako oni potrebujú jeho. Ľudia si lepšie rozumejú práve preto, lebo majú podobné problémy, na ktoré aj podobnými reakciami  reagujú.  Svojpomoc vznikla z poznania, že samotní postihnutí, ich rodiny a priatelia sú najlepším vzorom správania pre pomoc rovnako závislým.

 Svojpomocné skupiny sú jednou z foriem doliečovania. Človek sa v prípade ohrozenia spontánne združuje so skupinou.  Takýmto ohrozením môže pre závislého byť neodolateľná chuť na alkohol, pocit samoty, prípadne rôzne iné situácie.  Cieľom skupiny je spoločne zvládnuť tieto situácie. Vzniká tu pocit spolupatričnosti a vzájomnej dôvery, skúsenosť a tou je, že človek nie je sám so svojimi ťažkosťami. 

Členovia sa učia jeden od druhého, vymieňajú si svoje skúsenosti, osvojujú si schopnosti s ktorými môžu lepšie zvládnuť každodenný život.  Kluby  združujú nielen osoby závislé od alkoholu, ale aj patologických hráčov a osoby závislé od iných druhov drog, rodinných príslušníkov závislých osôb a ich priateľov, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi klubu. Kluby abstinentov sú prínosom pre liečbu, ale aj pre prevenciu alkoholizmu. Každý klub má dva najdôležitejšie ciele – udržať abstinenciu členov a pomôcť im nájsť nový životný štýl – až to je skutočná integrácia do života.

Pomáhanie druhému vo forme pomoci sebe samému je už výsledkom uvedomelej činnosti. V súčasnej dobe nie je u nás vytvorený priestor k  združovaniu ľudí, ktorých ohrozuje spoločné nebezpečie. Je samozrejme nutné poskytnúť pomoc v správnu chvíľu a správnym spôsobom.

Medzi svojpomocné skupiny pri závislosti na alkohole  patria kluby abstinentov, prípadne spolky, združenia.  Priraďujeme ich na prvé miesto. Paleta klubovej činnosti môže byť široká. Od schôdzok abstinujúcich závislých až po programy, ktorých sa môže zúčastniť závislý s celou rodinou alebo priateľmi /rodinné terapie, športové podujatia, tábory/. Klubová činnosť je bohatá. Podmienky účasti na  klubovom stretnutí si určuje každá skupina. Tak isto aj pracujú podľa dohodnutých pravidiel, ktoré si stanovili. Spôsob práce skupiny by mal vyhovovať všetkým členom skupiny.  Svojpomocná skupina  môže byť prvým miestom, kde nájde pomoc človek pociťujúci problémy s pitím či drogami.

Významnou svojpomocnou skupinou sú i Anonymní alkoholici  (AA). Sú priekopníkmi celosvetovo rozšírenej organizácie, ktoré bolo založené v roku 1935. Heller a kol.,  (1996) popisujú – „Anonymní alkoholici je spoločenstvo mužov a žien, ktorí veria, že môžu vyriešiť svoj spoločenský život a pomôcť ostatným uzdraviť sa z alkoholu“. Nie sú tu žiadne povinné poplatky. Vďaka vlastným dobrovoľným príspevkom je organizácia sebestačná. Anonymní alkoholici (AA) nespolupracujú so žiadnou politickou organizáciou, cirkvou ani sektou. Ich prvotným účelom organizácie je zostať triezvi a pomáhať iným alkoholikom dosahovať triezvosť.

AA sa vo svojej činnosti riadia 12 krokmi a 12 tradíciami, ktoré obsahujú konkrétne návody na vyrovnanie sa s problémami závislosti od alkoholu (od priznania porážky vo vzťahu k alkoholu cez poctivú bilanciu doterajšieho života, nápravu chýb a omylov, cez pokoru až po pomoc ostatným, zatiaľ ešte trpiacim alkoholikom).

Stretnutia AA prebiehajú bez účasti profesionálov, vedie ich vždy jeden z dlhšie abstinujúcich alkoholikov a môžu byť uzavreté a otvorené.  Skupina neradí, neprikazuje, nekladie podmienky, nemoralizuje. Stretnutie býva zakončené modlitbou AA, od Marka Aurélia: Pane, daj mi silu, aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedno od druhého.“