Svojpomocná organizácia pre ženy závislé od alkoholu, alebo iných drogách. Vzájomná pomoc je v intenciách vyššej zodpovednosti nielen za seba, ale i za druhých.

V Lojovickej liečebni (pri Prahe) na vzájomnú pomoc kládli dôraz a doporučovali vytváranie dvojic či trojic žien so vzájomnou dôverou a možnosťou si pomôcť.

Od roku 1988 sa vytvorili spontánne dve spolupracujúce skupiny pacientiek v ambulantnej forme skupinovej psychoterapie v Prahe a Bratislave.

Spojenie týchto dvoch skupín na hromadnej opakovačke v rámci doliečovacieho programu lojovického liečebného systému vzišla myšlienka na systematické rozvíjanie spolupráce a vzájomnej pomoci – založením svojpomocnej organizácie pre závislé ženy, ktorá dostala názov Pavučina.

Po rozdelení republiky sa i Pavučina rozdelila na českú a slovenskú časť, ktoré spolu úzko spolupracujú.

Výcvikový týždeň sa koná 2krát ročne. Dôraz je kladený na rozšírenie teoretických znalostí, schopnosti sebareflexie, empatie a predovšetkým na základe osobných prežitkov možnosť autentického prenosu skúseností.

Okrem toho sa slovenské “pavučinky” stretávali 2krát ročne i v dennom stacionári Hestia na Dolných Honoch v Bratislave na päť dňovom pobyte. Bolo tu poskytnuté ubytovanie, čo bolo výhodné aj pre ženy mimo Bratislavy. Účasť bola 20 aj viac žien.

Z organizačných dôvodov sa stretnutia presunuli do nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Malá miestnosť bola vhodná iba na stretnutia (vďaka vtedy aj za to) a mimo bratislavské ženy svoju účasť obmedzili. Stretávajúcich členiek bolo menej a stretnutia sa skrátili na 2,5 dňa.

V súčasnej dobe sa stretnutia uskutočňujú v Rajeckých Tepliciach.

Cieľom i do budúcna je vymieňanie skúseností pri dodržiavaní trvalej a dôslednej abstinencie. Cez svoje životné príbehy si vzájomne pomáhať i keď sa nedarí a tešiť sa i z malých úspechov.

Združenie bolo zaregistrované na MV SR dňa 2.9.1994 na základe zákona č. 83/90 Zb. o občianskych združeniach a štatistickým úradom bolo pridelené IČO 31 744 311 dňa 7.9.1994